Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-07-01
WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej i audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU GMINY KOZY

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kozach;
- udostępniona na stronie internetowej Gminy Kozy - www.kozy.pl;
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DLA INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY KOZY

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Urzędu Gminy Kozy jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd Gminy Kozy nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub z pominięciem procedury wnioskowej.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadku, gdy:
- informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy,
- została udostępniona w inny sposób niż zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
- została udostępniona lub przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
- Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43 - 340 Kozy, woj. śląskie
- e-mail: ug@kozy.pl

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Gminy Kozy zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakich rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Urząd Gminy Kozy, po rozpatrzeniu wniosku:
- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania;
- informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie;
- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy Kozy o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.  
W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Kozy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.

OPŁATY ZA PONOWNE WYKORZYSTANIE

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy oraz na stronie internetowej Gminy Kozy jest bezpłatne.
W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Urząd Gminy Kozy, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę z ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub
o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, zastosowania mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.5), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 lipca 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15219501 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony