Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Kozy

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Gminna Rada Seniorów
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Programy, Regulaminy, Budżet, Oświadczenia majątkowe, Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny eURZĄD
znacznik ozdobny Elektroniczna Skrzynka Podawcza
znacznik ozdobny SEKAP
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny eSesja
znacznik ozdobny Nagrania z sesji
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
znacznik ozdobny Interpelacje Radnych
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zamówienia do kwoty wymienionej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp
znacznik ozdobny Emisja obligacji
znacznik ozdobny Dialog techniczny
znacznik ozdobny Ochrona Środowiska
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Audyt i kontrola
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Lobbing
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Wybory do Parlamentu Europejskiego
znacznik ozdobny Wybory samorządowe 2018
znacznik ozdobny Wybory ławników
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Inne
Dzienniki
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw
znacznik ozdobny Monitor Polski
znacznik ozdobny Dzienniki Urzędowe
znacznik ozdobny Prawo Miejscowe
Inne
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje niepublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Sposoby ustalania prawa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Akty prawne - uchwały, zarządzenia

Opis
Uchwały i zarządzenia

Inne
ZASADY WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady, uchwały i zarządzenia Wójta.
Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci:
1) zarządzeń wewnętrznych,
2) pism,
3 decyzji, postanowień,
4) wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.
Na podstawie upoważnień ustawowych Wójt wydaje akty prawne w postaci zarządzeń powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy pracownik, a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu.
Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekty - oprócz danych zawartych w ust. 1 powinny zawierać:
1) aprobatę w formie parafy osoby (osób), która projekt przygotowała oraz kierownika referatu,
2) stwierdzenie o uzgodnieniu (parafy lub opinie) z właściwymi referatami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo  koordynacji tego wymagają.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia w zakresie formalno-prawnym z Radcą Prawnym, a ponadto Skarbnikiem jeśli dotyczą budżetu bądź wywołują skutki finansowe.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.
Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego, właściwy kierownik referatu  przedkłada do akceptacji Wójtowi.
Projekty aktów prawnych należy opracowywać według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  sprawie  zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 283).
Podjęte przez Radę uchwały są rejestrowane w rejestrze uchwał przez pracownika Biura Rady.
Pracownik Biura Rady przekazuje Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały Rady w terminie 7 od dnia ich podjęcia.
Podjęte uchwały Biuro Rady przekazuje rzeczowo właściwym referatom, pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.
Pracownik Biura Rady ponosi odpowiedzialność za przekazanie do publikacji uchwał Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a także ogłaszanie uchwał Rady w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Referaty właściwe merytorycznie odpowiadają za publikację pozostałych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Akty prawne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Zbiór uchwał Rady prowadzi Biuro Rady, które udostępnia je do powszechnego wglądu.
Zbiór zarządzeń Wójta prowadzi Sekretarz Gminy, które udostępnia je do powszechnego wglądu.                      
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 19 kwietnia 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 15621906 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony